Zaloguj się

Regulamin sklepu

Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego OdeOde. 1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1.3. Sklep internetowy, działający pod www.odeode.pl prowadzony jest przez Ode Ode Hanna Kaczmarek i jest własnością Sprzedawcy.

Dane adresowe: Hanna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ode Ode Hanna Kaczmarek z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kasprzaka 12/22 NIP 554-046-42-95 Dane adresowe: Ode Ode Hanna Kaczmarek Ul. Kasprzaka 12/22 85-317 Bydgoszcz

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.+48 691 201 151

1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 1.3. Na stronach sklepu Ode Ode zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie www.odeode.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.

II. Zamówienia.

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.odeode.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu według informacji dostępnych na stronie i wysyłanych e-mailem z adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 2.3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a. przedmiotu zamówienia, b. ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c. wybranej metody płatności, d. wybranego sposobu dostawy, e. czasu dostawy. 2. 4. Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane, gdy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową, pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 2.3. Zmiany dla zamówień potwierdzonych, opłaconych i o nadanym statusie "przyjęte do realizacji" nie mogą mieć gwarancji pozytywnego rozpatrzenia. 2.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 2.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ode Ode Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 2.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. 2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 2.10. Anulowanie złożonego i opłaconego Zamówienia przez Klienta jest możliwe tylko przed wysyłką towaru do klienta. W tym celu należy skontaktować się e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Ode Ode skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

III. Realizacja dostawy- czas i miejsce

3.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 dni roboczych do 8 tygodni, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Ode Ode. 3.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług kurierskich przez firmy, z którymi współpracuje sklep internetowy Ode Ode. Warunki realizacji zleceń dostaw dostępne są na stronach przewoźników.

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 4.2. Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym http://odeode.com mogą być realizowane przez Kupującego w następujący sposób: przelew krajowy na konto bankowe: 10 1160 2202 0000 0003 1633 6151

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Ode Ode ul. Kasprzaka 12/22 85-317 Bydgoszcz. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 5.2. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wliczając w to koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 5.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: a. towarów i usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Ode Ode Klotyldowo 20 89-210 Łabiszyn a. do przesyłki powinien zostać dołączony prawidłowo wypełniony protokół zwrotu b. wysyłki, które klient zwrotnie opisze za pobraniem lub płatne gotówką, nie będą przyjmowane i w rezultacie wrócą do Nadawcy 5.5. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. Towar przed wysyłką sprawdzany jest prze pracowników Ode Ode i wysyłany bez wad. Jeżeli opakowanie dostarczonego produktu nie nosi znamion uszkodzeń mechanicznych, a po rozpakowaniu klient takie stwierdzi, zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia w firmie kurierskiej i sporządzenia protokołu szkody.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1. Ode Ode jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 6.2. Reklamacje towarów zakupionych za pomocą sklepu internetowego www.odeode.pl rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.  6.3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a towar odesłać na adres Ode Ode Klotyldowo 20 89-210 Łabiszyn. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  6.4. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie- Protokół wraz z kserokopią lub fotokopią dowodu zakupu nabywca zobowiązany jest przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Reklamacje powstałe w wyniku uszkodzeń rozpatrywane są przez firmę obsługującą dostawy przesyłek, firma ta, na mocy podpisanej umowy o świadczonych usługach, ponosi odpowiedzialność za dostarczanie ich w stanie właściwym, pozbawionym wad powstałych w transporcie.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ode Ode a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.